ฟรี
  • กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางที่จัดเจนในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา