ฟรี
  • กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบาย ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ

 2. กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ประเมินผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

3. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน กรณีขาดอัตรากำลัง และงานเร่งด่วน

4. นิเทศ ติดตาม กำกับ ขับเคลื่อน และรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5. จำแนกเรื่องที่มีงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ และควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณ/การจัดทำโปรแกรมคุมการได้รับจัดสรร งบประมาณทุกเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบริหารจัดการ ให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

6. ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร