ฟรี
  • กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

อัลบัมทั้งหมด

การขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

การบูรณาโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564

การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ประจวบฯ เขต 2

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหารจัดการโรงเรัียนคุณภาพของชุมชน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ของโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักนักงานเขพื้นที่การศึกษประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักนักงานเขพื้นที่การศึกษประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2