ฟรี
  • กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์เขตพื้นที่
  เป็นองค์กรคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
2. เสริมสร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4. ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเป็นคนดี มีความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะวิชาชีพเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการมีงานทำ
3. ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
4. ผู้เรียนทุกคน มีความรู้ ความสามารถมีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความพร้อมเข้าสู่่ประชาคมอาเซียน
6. สพป.ปข.2 และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม