ฟรี
  • กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
แนวทางการจัดทาคาของบประมาณ และการดาเนินงานของหน่วยงานราชการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดาวน์โหลด 2.21 MB 83 10 ก.พ. 64
แผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับE-MENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 โดย สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดาวน์โหลด 2.36 MB 154 10 ก.พ. 64
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ(eMENSCR) ดาวน์โหลด 9.78 MB 553 10 ก.พ. 64
การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติผ่านแผน 3 ระดับ (แผนระดับรอง) ดาวน์โหลด 4.64 MB 629 10 ก.พ. 64
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 14.06 MB 81 9 ก.พ. 64
แผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 2.35 MB 83 8 ก.พ. 64
ครุภัณฑ์ปี 64 ดาวน์โหลด 47.82 MB 90 8 ก.พ. 64